ThinWhiteDuke » Transaction history (Portfolio) | VirtualTrader.co.uk

ThinWhiteDuke

287 Transactions, Page: « 1 2 3 4 5 6 »

Date Stock Volume Price Total
12 Nov Buy stocks ASHTEAD GROUP PLC 170 64.503 -10,965.43
12 Nov Trans. cost ASHTEAD GROUP PLC -26.45
12 Nov Buy stocks 3I GROUP PLC 1,800 14.385 -25,892.99
12 Nov Trans. cost 3I GROUP PLC -48.84
12 Nov Buy stocks CRODA INTERNATIONAL PLC 100 97.984 -9,798.39
12 Nov Trans. cost CRODA INTERNATIONAL PLC -24.70
12 Nov Sell stocks HALMA PLC 790 30.976 +24,471.36
12 Nov Trans. cost HALMA PLC -46.71
12 Nov Sell stocks WHITBREAD PLC 700 32.528 +22,769.88
12 Nov Trans. cost WHITBREAD PLC -44.16
10 Nov Buy stocks CRODA INTERNATIONAL PLC 140 96.620 -13,526.84
10 Nov Trans. cost CRODA INTERNATIONAL PLC -30.29
09 Nov Sell stocks WPP PLC 1,200 10.935 +13,121.62
09 Nov Trans. cost WPP PLC -29.68
05 Nov Buy stocks WHITBREAD PLC 700 34.209 -23,946.13
05 Nov Trans. cost WHITBREAD PLC -45.92
05 Nov Sell stocks SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 150 163.401 +24,510.11
05 Nov Trans. cost SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC -46.77
05 Nov Buy stocks WPP PLC 1,200 10.832 -12,998.47
05 Nov Trans. cost WPP PLC -29.50
05 Nov Sell stocks SEGRO PLC 900 13.316 +11,984.19
05 Nov Trans. cost SEGRO PLC -27.98
04 Nov Buy stocks DIAGEO PLC 650 37.335 -24,267.63
04 Nov Trans. cost DIAGEO PLC -46.40
04 Nov Sell stocks CRODA INTERNATIONAL PLC 250 95.464 +23,865.91
04 Nov Trans. cost CRODA INTERNATIONAL PLC -45.80
03 Nov Buy stocks SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 150 160.347 -24,051.98
03 Nov Trans. cost SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC -46.08
03 Nov Sell stocks ASHTEAD GROUP PLC 400 62.548 +25,019.26
03 Nov Trans. cost ASHTEAD GROUP PLC -47.53
02 Nov Buy stocks SEGRO PLC 900 13.061 -11,755.22
02 Nov Trans. cost SEGRO PLC -27.63
02 Nov Buy stocks HALMA PLC 500 29.848 -14,924.12
02 Nov Trans. cost HALMA PLC -32.39
02 Nov Buy stocks ASHTEAD GROUP PLC 400 62.163 -24,865.09
02 Nov Trans. cost ASHTEAD GROUP PLC -47.30
02 Nov Sell stocks BT GROUP PLC 16,000 1.452 +23,235.45
02 Nov Trans. cost BT GROUP PLC -44.85
02 Nov Sell stocks GLENCORE PLC 6,250 3.547 +22,168.33
02 Nov Trans. cost GLENCORE PLC -43.25
02 Nov Buy stocks BT GROUP PLC 8,000 1.457 -11,659.94
02 Nov Trans. cost BT GROUP PLC -27.49
02 Nov Buy stocks GLENCORE PLC 10,000 3.593 -35,926.98
02 Nov Trans. cost GLENCORE PLC -63.89
01 Nov Buy stocks BT GROUP PLC 8,000 1.440 -11,516.97
01 Nov Trans. cost BT GROUP PLC -27.28
01 Nov Sell stocks WPP PLC 2,500 10.535 +26,337.74
01 Nov Trans. cost WPP PLC -49.51
18 Oct Sell stocks GLENCORE PLC 5,000 3.955 +19,774.71
18 Oct Trans. cost GLENCORE PLC -39.66

287 Transactions, Page: « 1 2 3 4 5 6 »