Kum n Go » Ranking (Portfolio) | VirtualTrader.co.uk

Kum n Go

Position Portfolio name Net value History Return % Return
181 Melang 100,348.30 100,000.00 +348.30 +0.35%
182 Misty008 100,344.29 100,000.00 +344.29 +0.34%
183 flying b 100,344.20 100,000.00 +344.20 +0.34%
184 Ali23 100,289.94 100,000.00 +289.94 +0.29%
185 Fred 2 100,275.41 100,000.00 +275.41 +0.28%
186 Vitruviano 100,274.37 100,000.00 +274.37 +0.27%
187 smallnames 100,273.85 100,000.00 +273.85 +0.27%
188 Portfolio1234 100,273.33 100,000.00 +273.33 +0.27%
189 elportio 100,271.76 100,000.00 +271.76 +0.27%
190 Charlotte03 100,271.24 100,000.00 +271.24 +0.27%
191 Emzie82 100,271.24 100,000.00 +271.24 +0.27%
192 Kaikarden 100,270.72 100,000.00 +270.72 +0.27%
193 Yaak 100,270.20 100,000.00 +270.20 +0.27%
194 JamesyBoy 100,270.14 100,000.00 +270.14 +0.27%
195 ABoffin 100,269.49 100,000.00 +269.49 +0.27%
196 Fallers 100,269.16 100,000.00 +269.16 +0.27%
197 Mabvuto Fund 100,264.99 100,000.00 +264.99 +0.26%
198 Greenish 100,264.99 100,000.00 +264.99 +0.26%
199 jayartibee 100,264.46 100,000.00 +264.46 +0.26%
200 Chuck.W 100,264.46 100,000.00 +264.46 +0.26%