Ca1rnsyyy » Holdings (Portfolio) | VirtualTrader.co.uk

Ca1rnsyyy

Name   Number Purchase Value Price Cur.Value P/L Return
Sainsbury (J) L 9,726 2.397 23,313 3.346 32,543 +9,230 +39.59%
  Value   Cur.Value P/L Return
Portfolio value 23,313   32,543 9,230 +39.59%
Cash     76,722    
Total 100,000   109,265 +9,265 +9.26%
→ Today 109,265   109,265 +0 +0.00%
→ Month 108,427   109,265 +838 +0.77%
→ Year 100,000   109,265 +9,265 +9.26%