Ca1rnsyyy » Holdings (Portfolio) | VirtualTrader.co.uk

Ca1rnsyyy

Name   Number Purchase Value Price Cur.Value P/L Return
Sainsbury (J) L 9,726 2.397 23,313 2.553 24,830 +1,517 +6.51%
  Value   Cur.Value P/L Return
Portfolio value 23,313   24,830 1,517 +6.51%
Cash     76,649    
Total 100,000   101,479 +1,479 +1.48%
→ Today 101,479   101,479 +0 +0.00%
→ Month 100,000   101,479 +1,479 +1.48%
→ Year 100,000   101,479 +1,479 +1.48%