Ca1rnsyyy » Holdings (Portfolio) | VirtualTrader.co.uk

Ca1rnsyyy

Name   Number Purchase Value Price Cur.Value P/L Return
Sainsbury (J) L 9,726 2.397 23,313 3.191 31,036 +7,723 +33.13%
  Value   Cur.Value P/L Return
Portfolio value 23,313   31,036 7,723 +33.13%
Cash     76,685    
Total 100,000   107,721 +7,721 +7.72%
→ Today 107,672   107,721 +49 +0.05%
→ Month 102,613   107,721 +5,108 +4.98%
→ Year 100,000   107,721 +7,721 +7.72%