Ca1rnsyyy » Holdings (Portfolio) | VirtualTrader.co.uk

Ca1rnsyyy

Name   Number Purchase Value Price Cur.Value P/L Return
Sainsbury (J) L 9,726 2.397 23,313 3.060 29,762 +6,448 +27.66%
  Value   Cur.Value P/L Return
Portfolio value 23,313   29,762 6,448 +27.66%
Cash     76,755    
Total 100,000   106,517 +6,517 +6.52%
→ Today 107,567   106,517 -1,050 -0.98%
→ Month 106,155   106,517 +361 +0.34%
→ Year 100,000   106,517 +6,517 +6.52%