Sunday Trader » Transaction history (Portfolio) | VirtualTrader.co.uk

Sunday Trader

21 Transactions

Date Stock Volume Price Total
04 Nov Buy stocks HSBC HOLDINGS PLC 1,000 3.328 -3,327.99
04 Nov Trans. cost HSBC HOLDINGS PLC -14.99
04 Nov Buy stocks WHITBREAD PLC 1,000 23.102 -23,101.53
04 Nov Trans. cost WHITBREAD PLC -44.65
22 Oct Buy stocks PEARSON PLC 1,000 5.141 -5,141.45
22 Oct Trans. cost PEARSON PLC -17.71
22 Oct Buy stocks MORRISON SUPERMARKETS PLC, WM. 1,000 1.718 -1,718.14
22 Oct Trans. cost MORRISON SUPERMARKETS PLC, WM. -12.58
20 Oct Buy stocks PERSIMMON PLC 1,000 25.416 -25,415.92
20 Oct Trans. cost PERSIMMON PLC -48.12
15 Oct Buy stocks BT GROUP PLC 500 1.046 -523.23
15 Oct Trans. cost BT GROUP PLC -10.78
15 Oct Buy stocks TESCO PLC 1,000 2.166 -2,165.92
15 Oct Trans. cost TESCO PLC -13.25
08 Oct Buy stocks DIAGEO PLC 500 26.992 -13,496.20
08 Oct Trans. cost DIAGEO PLC -30.24
08 Oct Buy stocks ROYAL DUTCH SHELL 500 9.787 -4,893.71
08 Oct Trans. cost ROYAL DUTCH SHELL -17.34
08 Oct Buy stocks BARCLAYS PLC 500 1.051 -525.40
08 Oct Trans. cost BARCLAYS PLC -10.79
07 Oct Cash payment +100,000.00

21 Transactions